Đại Thần Hầu

Great God Monkey (2020) (2020)

Nội dung phim

Tương truyền, một nghìn năm trước có ba báu vật cổ đại thần khí cất giầu trong Tam giới, hài hòa ba thần khí này lại có thể triệu tập sức mạnh thượng cổ. Có một con thạch hầu xuất thế, tự xưng là Tôn Tiểu Thiên, nắm trong tay Như Ý Càn Nguyên Côn, chân đạp Thất Thải Phiêu Miểu Vân, có đôi mặt Thái Cổ Kim Nhãn, thần thông quảng đại,...

Xem thêm